LSFP sportistu reģistrs.

Atbilstoši savstarpēji noslēgtam sadarbības līgumam starp Latvijas Krosmintona federāciju (turpmāk Federācija) un Latvijas Sporta federāciju padomi (turpmāk Padome), Federācijas pienākums ir izveidot un uzturēt Federācijas sportistu (atbilstoši Padomes noteiktajai definīcijai) reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu. Reģistram jābūt publiski pieejamam. Reģistrs ir jāsasaista ar katra sportista rezultātiem.

Reģistrā iekļauj personas, kuras nodarbojas ar Federācijas pārstāvēto sporta veidu, ievērojot šādus nosacījumus:

Reģistrā tiek iekļauti dati -- vārds, uzvārds, dz.gads -- par personām (sportistiem), kas atbilst sportista definīcijai iepriekšējā kalendārā gada ietvaros – sasniegts 10 gadu vecuma slieksnis un dalība vismaz divās sacensībās gada laikā.

Nr. p. k. Vārds Uzvārds Dz. gads Klubs Turnīru skaits Gads